Säkerhet vid utkontraktering

Är det lagligt med utkontraktering?
Kärt barn har många namn, men det handlar i samtliga fall om någon form av tjänst eller produkt som en beställare köper av en leverantör.

Rätt skydd i alla miljöer är nödvändigt.

Vanligtvis mot någon form av betalning. För en beställare hägrar ofta möjligheten att få lägre pris på tjänster man behöver. Detta uppnår leverantören genom möjlighet till storskalig drift. Det går ju inte åt dubbelt så många tekniker att sköta tio servrar som 20.
En serverhall måste man ju också ha oavsett antalet servrar i den. Så det finns potentiella driftsfördelar att hämta hem vid storskalig drift, en hel del utrustning kan utnyttjas av fler företag.

Inte bara brandlarm, inbrottslarm och kyla. Det förekommer också att servrar, lagring och backup-tekniker utnyttjas gemensamt av flera oberoende organisationer. Det är givetvis också gynsamt för säkerheten att få tillgång till en stabil leverantörs kompetens. Men finns det risker? Och…

Är detta lagligt och säkert?

Denna fråga anser jag att det inte går att svara Ja eller Nej på “rakt av”, man måste genomföra en djupare analys av sin egna verksamhet. Till exempel genomföra en inventering av vilken information och vilka processer man har.
Som stöd för det kan man använda CIA-principerna som jag skrivit om tidigare i Teknikbloggen.

Generellt sett är det naturligtvis lagligt att använda en leverantör som sköter datatriften åt dig. Men man skall komma ihåg att det är just en mer eller mindre stor andel av driften man uppdragit åt sin leverantör att sköta. Ansvaret har du alltid kvar själv, det går inte ens att överföra på någon annan enligt lag i många fall. Jag har sett utkontrakteringsavtal som detaljspecificerats på 100 eller 1.000 -tals sidor, ändå har det efter övertagandet dykt upp problem med ansvarsförhållanden och viten har dömts ut. Vid utkontraktering tappar du alltid en del av kontrollen!

Vad kan jag då göra som kund i en utkontrakteringssituation, några tips som kan vara bra att ha med sig. (Mer stöd finner du i ISO/IEC 27036).

1. Behåll kompetens

Det är mycket viktigt att man som beställare behåller en s.k. “Beställar kompetens” i den egna organisationen. Utöver säkerhet, så kan det även gälla kompetens på tekniska krav och prestanda. Har man inte kvar denna grundkompetens är det lätt hänt att man inte får det man önskar, eller ens kan förklara vad man önskar. Leverantören kan ju inte din organisation i detalj (oftast).
Leverantören skall eller bör inte ha direkt insyn i din information. Således kan man inte heller ställa krav i efterhand på att leverantören borde förstått att informationen inte lagligt kunde säkerhetskopieras till en backupserver i ett land utanför Sverige. Om man jobbar med samhällsviktig verksamhet kan det kanske eller förmodligen finnas krav på hur tele/data -förbindelserna är beskaffade. All sådan kunskap besitter man ju som kund bäst själv och skall samarbeta med leverantören om.

2. Förtroende är bra, kontroll är bättre

Se till att alla utkontrakteringsavtal innehåller klausuler om hur beställaren skall kunna kontrollera leverantörens verksamhet. Kan ske genom att leverantören genomför egna periodiska kontroller avseende prestanda, leveranssäkerhet. Men inte minst eftersom det är jag som skriver så skall även säkerhetsincidenter rapporteras . Snart om inte redan så har din verksamhet legala krav på sig att rapportera incidenter relativt snabbt, se till att din leverantör stödjer dig i det arbetet.
Sist men inte minst, se till att du har rättighet att med egna revisorer genomföra granskning av säkerheten. Vad som kan upptäckas vid sådana kontroller, kan t.ex. vara att data säkerhetskopieras till servrar utom Sverige eller EU. Vilket kan vara olagligt. Det kan t.o.m. vara olagligt att dra dataförbindelserna via ett s.k. tredje land. Endast mycket få krypteringstekniker är godkända för detta (Beroende på uppdrag) Kostnader och eventuell förvarningstid för dessa kontroller bör vara reglerat i förväg.

3. Återtagande

Allting har en ände. Så även ett utkontrakteringsavtal. Det kan bero på att man själv vill återta driften, eller utkontraktera den till någon annan.
Därför bör man redan i grundavtalet noggrant ha reglerat hur en sådan avslutsprocess skall gå till. Viktiga parametrar att få med är hur data skall överlämnas (Glömt inte krypterade säkerhetskopior med tillhörande nycklar). Det kan också vara rimligt att få hela eller delar av den tekniska lösningsdesignen levererad. Men all sådan dokumentation skall man inte förvänta sig att få då det ofta kan röra sig om affärshemligheter från leverantörens sida. Men du bör ställa krav på att få tillräckligt med information för att återuppbygga datamiljön på annan plats. Eventuellt kan man avtala om att en utomstående betrodd part behåller designritningarna och släpper dessa till beställaren om leverantören kommer på obestånd.

Tony Martinsson
Informationssäkerhetsexpert
ISMP, CISSP

Varför jobba med Information och IT-säkerhet?

När strategiska beslut om informationssäkerhet tas, måste detta vägas mot andra värden. Ur företagsekonomisk syn kan en god informationssäkerhet bli en konkurrensfördel. Vid upphandlings-och utvecklingsarbete ställs höga krav på säkerhetsmedvetande hos beställaren för att uppnå tillräcklig säkerhetsnivå.

IT-strukturen i dagens företag och industrier är ofta komplex och funktioner är ofta utspridda både fysiskt och organisatoriskt. Detta innebär att riskerna blir mer svårbedömda och korsberoenden svåröverskådliga. Data kan komma att passera många tekniska system och ibland även flyttas utanför landets gränser. Det är då viktigt att förstå att det finns en lagstiftningsproblematik i detta.

Den nya Dataskyddslagen kommer att ställa högre krav på personuppgiftshantering än tidigare vilket ställer ytterligare krav på beställarkompetensen likväl som hanteringen internt.

Att ha kontroll över sin egen information blir allt viktigare både ur privat och företagshänseende. Den allt större möjligheten att dela data kan ge en osäkerhet om vem som verkligen äger data.

Cyberspionage och cybersabotage är en del av ”den säkerhetspolitiska verktygslådan” i allt fler länder. Det är svårt att förhindra attacker, men fullt möjligt att vara förberedd. Det vill säga att ha en plan för vad man skall göra när problem uppstår. Lika viktigt är det att öva in scenarios med verksamheten samt att berörd personal är tillräckligt utbildad för att snabbt kunna agera vid uppkomna situationer.

Det kommer hela tiden nya hot mot IT-miljön samtidigt som försvaret uppdateras. Trots de tekniska sårbarheterna är människan i systemet ofta den svagaste länken. En kontinuerlig dialog med medarbetare är det bästa sättet att förbättra implementationen av säkerhetsarbetet. Ett direktiv eller policy är inte värt något förrän det används i organisationen.

I dagens samhälle blir konsekvenserna av driftavbrott i informationssystem allt större. Riskhantering och kontinuitetsplanering blir därför viktigt för att uppnå robusta informationssystem.

Kostnaderna för IT-säkerhet kan ofta ses som höga, men ställer man dem i proportion till verkliga IT-incidenter kan de ofta vara en väl värd investering. Just de ekonomiska incitamenten är en viktig del i samarbetet med Rejlers Informationssäkerhetsteam.

Ta stöd i ditt säkerhetsarbete!

Vi på Rejlers hjälper dig att implementera rätt säkerhetsnivå.
Den skall uppfylla dina interna behov samt externa myndighetskrav.
Rätt nivå innebär ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt skydd.

Genom vår metodik för arbete med informationssäkerhet lägger vi en gemensam grund för den fortsatta styrningen av din information och
IT-säkerhet. Vilka informationstillgångar är viktigast att skydda, och varför.
För att uppnå en hög effekt behövs förståelse för säkerhetsarbetet.

Engagerade och säkerhetsmedvetna medarbetare är det mest kostnadseffektiva sättet att uppnå en stabil grund att stå på. Vi täcker ditt hela behov av utbildningsinsatser för att uppnå rätt säkerhetskompetens inom organisationen. Vi jobbar enligt ISO 27000 standarden och finns som ditt fulla stöd från implementation till revision och eventuell certifiering.

/Ulf Andersson,
Rejlers Technology

Tankar kring Informationssäkerhet

Har din personal förstått vad det handlar om när det kommer till informationssäkerhet, eller har de bara blivit ”informerade”?

De flesta företag har någon form av ledningssystem och policydokument som beskriver vad som ”bör” göras, men hur funkar det i verkligheten?

Allt för ofta ser man att intentionerna är goda men att implementationen brister.
Det som verkligen betyder något för säkerheten är att personalen har fått förståelse för vad informationssäkerhet är.

Det räcker inte med information om att den finns. Enbart kännedom innebär att ansvaret ligger hos någon annan. Förståelse innebär att var och en kan ta eget ansvar och egna beslut baserat på att man har förstått varför.

Att investera i IT-säkerhetsprodukter är förvisso bra och i de flesta fall en nödvändighet, men den enskilt största säkerhetshöjande effekten får man genom engagerade och säkerhetsmedvetna medarbetare.

Genom att utbilda och involvera personalen i säkerhetsfrågor, kan man på ett snabbt och relativt billigt sätt kraftigt höja säkerheten.

/Ulf Andersson,
Rejlers Technology